ตั ว อ ย่ า ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ   ง า น จั ด ส ว น    ร ะ แ น ง ไ ม้   แ ล ะ รั้ ว ไ ม้

การออกแบบPlan งาน Landscape จัดสวนด้วยเทคนิคต่างๆ และใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบด้วยระบบ3D Design

การออกแบบผนังในสวน รั้ว ระแนง ด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 2Dและ 3D

การออกแบบจัดสวนด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 3D Design ให้คุณเห็นภาพเสมือนจริง หมุนและสามารถปรับมุมมอง หรืเปลี่ยนชนิดวัสดุได้ตามที่คุณต้องการ

 

คลิกที่นี่เพื่อไปชมผลงานและมาตรฐานการออกแบบอาคารและตกแต่งภายใน

( Architecture & Interior) ในระบบ 3D Design

แบบสวน ตกแต่งสวน จัดสวน แต่งสวน Last Update 27 August 2007 แบบสวน ตกแต่งสวน จัดสวน แต่งสวน

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.