Gallery Landscape2 บ้านคุณธงชัย Nature and Trend

 

 

 

G a l l e r y    L a n d s c a p e 2  บ้ า น คุ ณ ธ ง ชั ย

--------------------------------------------------------------------------------------------------

.กาญจนาภิเษก งาน Landscape พร้อมบ่อปลาขนาดใหญ่ บ้านไม้กลางสวน ศาลาไม้ ระเบียงไม้ กันสาดไม้และรั้วไม้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่สวนเดิมก่อนปรับปรุง และ ขณะดำเนินการปรับปรุง

 

 

 

 

ตัวอย่างการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 3D 

ให้เห็นทัศนียภาพสเมือนจริง ก่อนตัดสินใจ

 

ผลงานชุดนี้ได้รับตีพิมพ์ลงนิตยสาร Decoration Guide ฉบับเดือน สิงหาคม 2551 หน้า 164  เรือนไม้ริมสวนน้ำ

 

 

   
 

web counter Last Update 16 August 2008 free hit counters

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.