G a l l e r y    L a n d s c a p e 1 5  บ้ า น คุ ณ ตุ๊ ก " ส ป า ใ น ส ว น ส ว ย "

--------------------------------------------------------------------------------------------------

.กฤษณา  .ราชพฤษ์  งานออกแบบจัดสวน กำแพงประดับ บ่อปลา บ่อโชว์ ซุ้มระเบียงไม้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่สวนเดิมก่อนปรับปรุง และ ขณะดำเนินการปรับปรุง

 

 

 

ตัวอย่างการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 3D  ให้เห็นทัศนียภาพสเมือนจริง ก่อนตัดสินใจ

 

" ผลงานชุดนี้ได้รับตีพิมพ์ลงนิตยสาร Decoration Guide ฉบับเดือน มิถุนายน 2551 หน้า 142  “Tropical Modern แบบบาหลี "

 

 

 
 
 

สปาในบ้าน Last Update 3 July 2008 สปาในบ้าน

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.